Spe│nij marzenia
o nowym mieszkaniu!

Wype│nij wniosek
oddzwonimy do Ciebie

Potrzebujesz pomocy w wyborze
kredytu hipotecznego?

  • Finansowanie nawet do 90% wartoÂci nieruchomoÂci.
  • D│ugi okres kredytowania a┐ do 35 lat.
  • Atrakcyjne, negocjowane warunki cenowe.
Wyra┐am zgodŕ na przetwarzanie przez FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. podanych danych (zobacz)
Wyra┐am zgodŕ na przetwarzanie przez FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, a w szczegˇlnoÂci na udostŕpnienie podanych danych osobowych wskazanym [Partnerom], a w szczegˇlnoÂci instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty, jak rˇwnie┐ na opracowywanie danych osobowych w celach wskazanych powy┐ej. Administratorem danych osobowych jest FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. z siedzib▒ w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w S▒dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydzia│ Gospodarczy KRS pod numerem KRS 309480, NIP 5833032096, kapita│ zak│adowy 100.050 z│otych, a przetwarzanie danych osobowych bŕdzie mia│o miejsce zgodnie z ustaw▒ z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy ponadto, i┐ posiada Pan/Pani prawo dostŕpu do treÂci swoich danych oraz ich poprawiania, a tak┐e zwrˇcenia siŕ z ┐▒daniem usuniŕcia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane bŕd▒ przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wy│▒cznie w celach podanych powy┐ej. Podanie przez Pana/Pani▒ danych osobowych jest ca│kowicie dobrowolne.
Wyra┐am zgodŕ na z│o┐enie przez FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. w moim imieniu wniosku (zobacz)
Wyra┐am zgodŕ na z│o┐enie przez FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. w moim imieniu wniosku o wybrany produkt przygotowany przez [Partnerˇw] FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. Otrzyma│em informacjŕ, ┐e osoba wspˇ│pracuj▒ca z FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. bŕdzie uprawniona do z│o┐enia wniosku o wybrany produkt wy│▒cznie ka┐dorazowo po uzyskaniu mojej odrŕbnej zgody
Wyra┐am zgodŕ na u┐ywanie telekomunikacyjnych urz▒dze˝ ko˝cowych (zobacz)
Wyra┐am zgodŕ na u┐ywanie telekomunikacyjnych urz▒dze˝ ko˝cowych i automatycznych systemˇw wywo│uj▒cych dla celˇw marketingu bezpoÂredniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne przez FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. oraz wskazanych [Partnerˇw].